For skribenter

Redaktionen modtager gerne forslag til artikler fra forskere og specialestuderende, der arbejder inden for tidsskriftets tema. Tidsskriftet publicerer artikler, der ikke tidligere er udgivet, boganmeldelser samt replikker på tidligere artikler.

Forslag bedes stilet til redaktionen (ehab@hum.ku.dk) i form af et kort abstract (10-15 linier), samt oplysninger om navn, titel og evt. institutionel tilknytning.

Redaktionen modtager artikelforslag skrevet på hhv. dansk, norsk, svensk og engelsk.

Redaktionen forbeholder sig retten til at afvise forslag. Antages artiklen til tidsskriftet, følges nedenstående skrivevejledning. Er der væsentlige afvigelser herfra, kan redaktionen sende artiklen tilbage med henblik på rettelser.

1. Skrivevejledning

Der kan indleveres i to formater: hovedartikler på 15 – 20 sider samt mindre artikler på 5 – 8 sider. En side regnes som 2400 enheder. Manuskriptet sendes pr. mail til redaktionen i Word (Microsoft Office). Bidragyder får tildelt en referee, der vurderer artiklens faglige indhold. Kontakt mellem tidsskrift og bidragydere går dog gennem redaktionen.

2. Form

Artiklerne skal indeholde en kort og beskrivende titel, evt. med uddybende undertitel og indledes med en manchet på max. 600 tegn. Artiklen inddeles i afsnit med mellemoverskrifter i fed. Afsnit skal ikke nummereres. Noter bør begrænses og placeres som slutnoter. Herefter følger referenceliste, samt en kort forfatterpræsentation, der udarbejdes af forfatteren selv. Alle artikler forsynes desuden med et kort engelsk resumé på 10-15 linjer. Se i øvrigt nedenstående detaljerede liste over formkrav:

Artikler skal afleveres i følgende format:

 • Times New Roman størrelse 12
 • 1½ linie afstand
 • 1 linieafstand mellem to afsnit
 • Minus tabulator
 • Arabisk ord første gang kursiv
 • Fodnoter skrives med arabiske tal (1, 2, 3…)
 • Der bør ikke benyttes fed skrift og understregning
 • 1. mellemoverskrift: fed
 • 2. mellemoverskrift: kursiv
 • Underoverskrifter angives uden mellemrum til teksten
 • Citationstegn bruges kun til citater ellers benyttes anførselstegn
 • Længere citater placeres indrykket uden citationstegn
 • Citater på andet end engelsk skal altid oversættes
 • Stavemåde, herunder forkortelser, følger retskrivningsordbogen
 • Suraer i pluralis – ikke surer

3. Referencer

Litteraturhenvisninger i teksten placeres i parentes og indeholder forfatternavn, publiceringsår og sidetal, f.eks. (Anderson 1991:53). Referencelisten sidst i artiklen ordnes alfabetisk efter følgende mønster:

 • Asad, Talal, 2003: Formations of the Secular. Christianity, Islam, Modernity, Stanford University Press, Stanford.
 • An-Na’im, Abdullahi, 1999: “Political Islam in National Politics and International Relations”, in: Peter L. Berger (ed.): The Desecularization of the World, W.B.E Publishing Company, Michigan.
 • Safi, Omid, 2003: “What is progressive islam?”, in: ISIM Newsletter, nr. 13: 48-50.

Ved flere bøger af den samme forfatter, startes med nyeste udgivelse:

 • Esposito, John L. 2002: Unholy War. Terror in the Name of Islam, Oxford University Press, Oxford.– 1992: The Islamic Threat. Myth or Reality?, Oxford University Press, New York/Oxford.

Flere udgivelser fra samme år af samme forfatter markers med 2004a, 2004b osv.

4. Translitteration

Ved translitteration af arabiske ord benyttes følgende retningslinjer:

 • lange vokaler markeres med ^
 • bogstavet djîm angives med dj
 • bogstavet ´ayn markeres med ´
 • alif markeres med med ’, fx qur’ân

Ellers udelades diakritiske tegn, fx ved emfatiske lyde. Titler, navne på organisationer o.l. bibeholdes så vidt muligt som originalen.

Endelig skal man medtage assimilationen i solbogstaverne efter bestemt artikel på følgende måde:

 • al-tafsîr og ikke at-tafsîr.

5. Illustrationer

Der må kun benyttes illustrationer, hvor der er indhentet tilladelse til publicering i tidsskriftet. Illustrationerne indleveres med korte, informative billedtekster separat i elektronisk form. Husk kildeangivelser.

6. Anmeldelser

Anmeldelser må max fylde 1-2 sider og følger i øvrigt ovenstående retningslinier. Anmeldelser sendes til anmelderredaktøren på det pågældende nummer.